iOS-主线程刷新UI【+单例】_移动开发_编程开发_程序员俱乐部

中国优秀的程序员网站程序员频道CXYCLUB技术地图
热搜:
更多>>
 
您所在的位置: 程序员俱乐部 > 编程开发 > 移动开发 > iOS-主线程刷新UI【+单例】

iOS-主线程刷新UI【+单例】

 2017/12/7 21:14:36  小圭  程序员俱乐部  我要评论(0)
 • 摘要:主线程刷新UIdispatch_async(dispatch_get_main_queue(),^{///});单例staticTools*_sharedManger;@implementationTools+(SingleTools*)sharedManger{staticdispatch_once_tonceToken;dispatch_once(&onceToken,^{if(!_sharedManger){_sharedManger=[[Toolsalloc]init];}})
 • 标签:iOS 线程

线程刷新UI

dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{
    ///
});

单例

static Tools *_sharedManger;

@implementation Tools

+ (SingleTools *)sharedManger{
  static dispatch_once_t onceToken;
  dispatch_once(&onceToken, ^{
    if (!_sharedManger) {
      _sharedManger = [[Tools alloc]init];
    }
    
  });
  return _sharedManger;
}
@end

 

发表评论
用户名: 匿名