Java中数组(Array)_JAVA_编程开发_程序员俱乐部

中国优秀的程序员网站程序员频道CXYCLUB技术地图
热搜:
更多>>
 
您所在的位置: 程序员俱乐部 > 编程开发 > JAVA > Java中数组(Array)

Java中数组(Array)

 2018/10/9 15:24:37  andrew7676  程序员俱乐部  我要评论(0)
 • 摘要:1.Java中数组(Array)1.声明数组int[]intArray;intintArray[];String[]strArray=newString[5];StringstrArray=newString[5];2.初始化数组//静态初始化String[]strArray={"a","b","c","d","e"};String[]strArray=newString[]{"a","b","c","d","e"};StringstrArray[]=newString[]{"a","b"
 • 标签:数组 Java
1. Java中数组(Array)
class="java">
1. 声明数组
  int[] intArray;
	int intArray[];
	String[] strArray = new String[5];
	String strArray = new String[5];
	
2. 初始化数组
  // 静态初始化
  String[] strArray = {"a", "b", "c", "d", "e"};
	String[] strArray = new String[]{"a", "b", "c", "d", "e"};
	String strArray[] = new String[]{"a", "b", "c", "d", "e"};
	// 动态初始化
	int intArray[] = new int[5];
	for (int i = 0; i < intArray.length; i++) { 
	  intArray[i] = i + 1;
	}
	
3. 常用属性方法
  strArray.length 数组长度
	Arrays.toString(strArray) 数组转string
	Arrays.asList(strArray) 数组转arrayList
	Arrays.copyOfRange(strArray) System.arraycopy() 拷贝数组
	Arrays.equals() 比较两个数组

4. 说明
  数组中的元素索引是从0开始的。
	数组的length属性是数组的内置属性。
	定义好数组后,数组是一个对象,和其他对象一样也是有默认初始值的。
	数组中的数据是连续存放的。
	数组的equals方法继承object类的,并没有重写,所以比较的是地址。
	数组中永远不会存放对象,存放的都是对象的引用。

5. 二维数组
  这种方法是可以的 int[][] a = new int[3][];
	这种方法是不可以的int[][] a = new int[][3];(不能再没有定义行的时候就定义列)
上一篇: Java中冒泡排序与二分查找 下一篇: 没有下一篇了!
发表评论
用户名: 匿名